O mateřské škole

MŠ Tmaň se nachází v klidném vesnickém prostředí, deset kilometrů od Berouna.
Mateřská škola byla otevřena  5. 9. 1966 v budově základní školy, od roku 1973 je umístěna v nové přístavbě školy.

Od 1. 1. 2003 je MŠ sloučena se ZŠ Tmaň v jeden právní subjekt. Součástí MŠ je školní jídelna, školní zahrada a ložnice. Děti z MŠ využívají klubovnu ZŠ, tělocvičnu ZŠ, venkovní sportovní hřiště i areál místní hasičské organizace. Jedná se o mateřskou školu s kapacitou 55 dětí, děti jsou rozděleny do 3 tříd.

Školka má všestranné zaměření s vyzdvižením ekologie a environmentální výchovy a zdravého životního stylu.  Soustředíme se i na předmatematickou a  předčtenářskou gramotnost dětí.  Dále nabízíme 

  • logopedická prevence 
  • projekty
  • plavání předškoláků
  • návštěvy solné jeskyně
  • školy v přírodě
  • angličtina pro předškoláky 

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Hrajeme si a poznáváme svět od podzimu do léta“. Ten vychází z RVP PV a opírá se o prvky Kurikula předškolní výchovy, Barevných kamínků, metodických listů /Raabe/ a dalších dostupných materiálů pro předškolní vzdělávání. Jsme vesnická škola a je pro nás prioritou propojení dětí s přírodou, kterou využíváme především k posílení psychického a fyzického rozvoje dětí a k poznávacím činnostem, které jsou dětmi přijímány na základě vlastních objevů, prožitků a pozorování.  Každá třída pracuje podle svého třídní vzdělávacího programu, který navazuje na ŠVP a je přizpůsoben věkovým schopnostem dětí v jednotlivých třídách. Filosofií  školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání podle možností, zájmů a potřeb dítěte.

Cílem všech zaměstnanců je, aby se děti v MŠ cítily šťastně a spokojeně. Snažíme se, aby v naší školce vládla ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora, spolupráce. Všichni pedagogové usilují o to, aby ve třídách vytvořili příjemné a pohodové prostředí pro děti. Spolupráce s rodiči je založena na osobních kontaktech při předávání dětí, umožnění vstupu do tříd, účasti na školních akcích, aktuální informovanosti na nástěnkách a prostřednictvím webových stránek. Naším záměrem je spolupráci s rodiči rozvíjet a podporovat a přispívat tak k tomu, aby se zde všichni – děti, rodiče i pedagogové cítili šťastně a spokojeně.

Mateřská škola prošla v minulosti rekontrukcí – přístavba  nové třídy, rozšíření stávající třídy, rekonstrukce hygienického zařízení pro splnění podmínek přijímání dětí mladších tří let.
Praxi u nás vykonávají studentky SPgŠ , VOŠ a FF UK.

MŠ spolupracuje s OÚ Tmaň, se ZŠ Tmaň, se ŠD, s místní hasičskou organizací, se školskými poradenskými pracovišti – PPP Králův Dvůr, SPC Beroun, MŠ Suchomasty, myslivecký spolek HORA Tmaň, Vápenka Čertovy schody a.s.

Kalendář akcí