Zápis k PŠD

Informace pro zákonné zástupce

  1. Informace zákonným zástupcům:
  • o vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český · o možnosti udělení odkladu školní docházky · o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte (Desatero pro rodiče)· o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí · o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami · o systému podpůrných opatření · o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Odkaz na dokument č.j. MSMT-10670/2014, Jak můžete pomoci svým dětem.  http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku                                                                 

  1. Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci v den přijetí jeho žádosti k PŠD; RgČ……
  2. Nahlížení do spisu podle §38 zákona č.500/ 2004 Sb., správní řád, je možné v termínu ………… v ředitelně školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na tel. 774 373 810,
    (možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce).
  3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem dne …………. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude zasláno poštou na adresu pro doručování na jméno zákonného zástupce.
  4. Pro školní rok 2021/2022 přijímáme………. dětí k povinné školní docházce.

 

Mgr.R.Kybikásová, ředitelka školy

 

Pomůcky pro I. třídu

Kufřík – vodovky, kulatý a plochý štětec, kelímek se širokým dnem, hadřík, modelína, voskovky, tuhé lepidlo=tyčinka, nůžky, barevné papíry
Sáček – cvičební úbor, cvičky, švihadlo
Aktovka a penál – pastelky (12 barev), fixy, desky na písmena, desky na číslice, blok nebo omalovánky, 3 tužky č.2, ořezávátko, pero, desky na sešity
Další pomůcky – malý ručník s poutkem, přezůvky, papírové nebo umělohmotné hodiny

PROSÍME, ABY MĚLY DĚTI VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ.