Školní družina

Vítejte na stránkách školní družiny

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků. Práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času dětí, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje), osobnost dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času.

Školský zákon č.561/2004 Sb. v § 111 zařazuje školní družinu do oblasti zájmového vzdělávání a ukládá poskytovat účastníkům naplnění volného času zájmovou činností.

Další podrobnosti upravuje vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina jako školské zařízení má povinnost vést pedagogickou dokumentaci o své činnosti, jak jí to ukládá školský zákon č.561/2004 Sb. v platném znění.

ŠVP ZjV je platný pro ranní i odpolední školní družinu.

 

Školní družina se nachází v prvním patře budovy základní školy.  Školní družina má vlastní přístupovou cestu, šatnu a  vlastní prostory. Školní družina dbá na dodržování hygienických návyků, zásad a předpisů. Zajišťuje pitný režim všem účastníkům.

 

Kapacita školní družiny je 80 účastníků. Naplněnost kapacity školní družiny je závislá na demografickém vývoji v regionu, proto počet účastníků ve školní družině kolísá.

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Michaela Dunaiová (tel. 604 243 889, email: druzina@zstman.cz)

Kontakt na telefon ŠD: 728 955 017