Úvodní informace o ŠD

Úvodní informace o ŠD

Provozní řád školní družiny:

 

Ranní provoz:   6:00 až 7:45 
Odpolední provoz:     11:55 až 16:00
   
Ranní příchod dětí do ŠD:  vlastním vchodem ŠD
Příchod dětí po vyučování:    přicházejí samostatně rovnou ze třídy do ŠD, společný odchod na oběd

 

                          

                

       

 

 

     

       

 6:00 – 7:45            

do 7.30 hod. příchod do ŠD, převážně spontánní činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

11:50 – 13:30 

oběd, osobní hygiena, odpočinková a pravidelná činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory…)

13:30 – 14:30                                  

činnost spontánní – aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, sportovní a turistická, přírodovědná…..

14:30 – 15:00

příprava na vyučování – zábavnou formou -  kvizy, soutěže, křížovky apod.      

15:00 – 16:00 

spojení oddělení, spontánní činnost, hry dle vlastního výběru dětí

                  

Odchod dětí z ŠD:                     vlastním vchodem ŠD

 

Nepřítomnost účastníka ve školní družině (v případě uvolnění z docházky v ŠD) je nutné omluvit písemně (formulář ke stažení na stránkách školy nebo v ŠD) zákonnými zástupci. V krajním případě SMS zprávou na výše uvedený telefon. Účastníci nebudou ze školní družiny uvolňováni na základě telefonického rozhovoru.

 

Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání

Zákonní zástupci přihlašují účastníka na základě žádosti o přijetí. Dále vyplňují Přihlášku/zápisní lístek, kde jsou časově vyznačeny odchody účastníka a osoby, kterým je předáno. Pokud se nejedná o zákonné zástupce, vyplňují rodiče plnou moc k vyzvednutí účastníka. O zařazení účastníků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Pravidelná činnost školní družiny prolíná s činností zájmových kroužků, které škola organizuje v odpoledních hodinách. Na jejich fungování je brán zřetel při plánování činností školní družiny.

Ukončení docházky v průběhu školního roku musí být provedeno písemně na žádost zákonného zástupce.

Ukončit docházku účastníka do školní družiny může i ředitelka školy a to při opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD.

Vychovatelka v případě, že odchází účastník ze školní družiny sám bez doprovodu, jej řádně poučí o BOZ. 

 

Hygienická opatření v době vyhlášení mimořádných hygienických opatření

Během celé pracovní doby je vychovatel povinen dodržovat veškerá hygienická opatření a nařízení MZ nebo MŠMT, na jejich dodržování dbá také u účastníků; častěji dodržuje – větrání oddělení, mytí či dezinfikování rukou a dezinfikování ploch (stoly, PC, klávesnice).