Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Taťána Dvořáková, ředitelka školy

Školní metodik prevence: Mgr. Miroslava Kepková

 

Konzultační hodiny: dle potřeby domluvit na tel. č. 774 373 810

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

S účinností od 1. 9. 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP),
které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ Tmaň.

Personální obsazení ŠPP:

Výchovná poradkyně: Mgr. Taťána Dvořáková, ŘŠ

Školní metodička prevence: Mgr. Miroslava Kepková

 

Konzultační hodiny: stanoveny po osobní nebo telefonické domluvě

Telefon: 311 689 889; 774 373 810

Obsah služeb
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na poradenské, metodické a informační činnosti.

Poradenské, metodické a informační činnosti:
Péče o žáky s nespecifickými problémy
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora rozvoje nadaných žáků
Prevence školní neúspěšnosti
Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
Kariérové poradenství
Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s dlišnými životními podmínkami
Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
Spolupráci školy s poradenskými zařízeními
Další metodická a informační činnost

 

Přiložené soubory ke stažení