Projekt: II. třída - Ferda a jeho mouchy

Projekt: II. třída - Ferda a jeho mouchy

Publikováno: 7.7.2021 Autor(ka): A M
  • Čtvrtletní projekt vychází z knihy "Ferda a jeho mouchy" a její pokračování - knihy "Ferda v tom zase lítá". Tento projekt je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, poznávání citů a pocitů dětí, které prožívají, jejich porozumění, i pojmenování, na hledání řešení v daných situacích. Dítě se učí pracovat a porozumět pocitům svým i pocitů druhých. Dítě si osvojuje zvládání svých pocitů v bezpečném prostředí.
  • Dále je projekt zaměřen na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
  • Dále na rozvíjení poznatků, na rozvoj představivosti a fantazie dětí, na rozvoj a kultivaci mravního vnímání.
  • V neposlední řadě podporujeme u dětí pocit sounáležitosti, bezpečí, soucítění s druhým, ale i šetrné zacházení s předměty.
  • Děti toto poznávají prostřednictvím světa „emušáků“ – především Ferdy a much – žárlivost, zvědavost, smutek, strach, radost, hněv, důvěra, osamocení, a dalších plyšáků z knihy.

Seznamujeme se s literaturou pro děti a dětskými příběhy z reálného života.

Poznáváme hlavní hrdiny příběhů a jejich dobré i špatné vlastnosti, vytváříme povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

Učíme se správné výslovnosti a artikulaci, formulovat myšlenku, rozšiřujeme slovní zásobu, učíme se vést dialogy. Rozvíjíme komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti.

Poznáváme nová prostředí (divadelní představení, výlety, knihovna).

Seznamujeme se s různými druhy knih a jejich přínosem (mapy, kuchařské knihy…) a také správnému zacházení s knihou.

Rozvíjíme fantazii a představivost dětí.

Rozvíjíme pohybové dovednosti, paměť i pozornost dětí.

Utváříme pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení,

Podporujeme a rozvíjíme zájem o učení. Vytváříme základy pro práci s informacemi.

Rozvíjíme estetické a mravní vnímání, cítění a prožívání.

Rozvíjíme kooperativní dovednosti.

Seznamujeme děti se světem kultury a umění.