Projekt "Přírodovědná stezka"

Projekt "Přírodovědná stezka"

Publikováno: 24.8.2020 Autor(ka): A M
 • Jedná se o celoroční environmentální projekt MŠ Tmaň.
 • Cílem je využít prostor školní zahrady, kde je možné trávit čas i v teplých letních dnech (poskytuje stín) a kde vznikl prostor vykácením napadených a nemocných stromů.
 • Projekt je společný pro všechny třídy MŠ a prostor budou využívat všechny děti.
 • Projekt se bude prolínat i do integrovaných bloků a podtémat dle ŠVP PV Tmaň.
 • Dle možností bude postupně obohacován o další prvky:
 • hmyzí domečky pro včelky samotářky
 • hmyzí domečky pro slunéčka sedmitečná
 • život v mraveništi (deska)
 • život na stromě (deska)
 • zábradlí k hmatovému chodníčku
 • sedátko z palety ke hmatovému chodníčku
 • další dřevěné pláty s obrázky zvířat a rostlin
 • tabule na volné kreslení dětí
 • zvířecí pexeso ze dřeva

 

 • Projekt bude dokumentován fotografiemi.
 • Během projektu budeme spolupracovat s rodiči dětí (sazeničky, materiál, nápady…).
 • Spolupracovat budeme i s OU Tmaň / oprava zídky, výroba dřevěných plátů…
 • Do projektu jsou zařazeny tyto komponenty:
 1. hmatový chodníček
 2. hmyzí domeček
 3. skalka
 4. naučná stěn

VZDĚLÁVACÍ CÍLE PROJEKTU:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, pohybovat se jistě v přírodním terénu – různé povrchy
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Uvědomění si změn v přírodě během roku (aktuální obměňování výplní hmatového chodníčku, pozorování života ve hmyzím domečku, péče o skalku a hmatový chodníček a jeho údržba- odstraňování napadaného listí…)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Rozvíjet kooperativní dovednosti, týmová spolupráce
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči

o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho

nebezpečnými vlivy

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,

společností, planetou Zemí